Systémové a infrastrukturní služby Vytlačiť
Analýzy, audity

Kvalitní analýza a efektivní kontrola jsou základem úspěšných projektů. Proto naše společnost poskytuje právě služby z oblasti analýz firemních procesů a softwarových, resp. hardwarových auditů, jako východiska pro další rozhodování.

Analýzy firemních procesů

Naši odborníci zanalyzují kvalitu a funkčnost firemních procesů a navrhnou řešení jak je vylepšit. Zároveň pomohou odhalit slabé a naopak podpoří silné stránky klientských projektů. Přesně určí, zda se jim je vzhledem k časovým nárokům a vynaloženým nákladům vyplatí realizovat a případně v jakém rozsahu.

Softwarový a hardwarový audit
Softwarový audit nabízí naše společnost jako součást softwarového managementu podle zásad, zformulovaných mezinárodně uznávanými organizacemi. Při auditu se postupuje v zásadě podle nasledujícího schematu:
- sběr údajů na všech počítačích ve firmě
- vyhodnocení údajů
-
kontrola pořizovacích dokladů a licenčních smluv
- narovnání licencí
- konečná kontrola PC a pořizovacích dokladů
- přijetí zásad na udržování legálního stavu do budoucnosti
- passport PC
-
závěrečná zpráva

 

 

Viac...

 

Plánování, projekce a vývoj

Ve stádiu předprojektové a projektové přípravy poskytujeme služby na všech úrovních výstavby komunikačních a informačních systémů od úrovně plánování ICT až po dodávky projektů, přičemž řešíme dodávky systémů šitých na míru vlastními vývojovými kapacitami.

Plánování
Komunikační a informační systémy nejsou  pouze kabely a počítače, ale je to soubor různých médií, zařízení, programového vybavení a pravidel komunikace mezi jednotlivými prvky ICT a užívateli ICT. Správně navržené komunikační a informační systémy mohou ušetřit množství času a náklady při údržbě, dalším vývoji systémů, při správě prvků a celých subsystémů a zabezpečí efektivnější využití investovaných prostředků. Fundované týmy v naší společnosti jsou schopny poskytovat v této etapě plánování výstavby systémů ICT uživatelům neocenitelné rady.

Projektová činnost
Pro našech klienty zabezpečujeme všechny stupně dokumentace:
Studie: výběr technologií, jejich porovnání a vhodnost pro investičně-provozní záměr, vypracování alternativních cenových úrovní v závislosti na požadovaném technickém vybavení a možnosti postupného rozvoje technologie.
Projekt pro stavební povolení: projektová dokumentace splňující náležitosti projektu na stavební povolení.
Realizační projekt: položkový výkaz materiálu a prací, výkresová dokumentace.
Projekt skutečného provedení: zabezpečení výkresové dokumentace dle reálného zhotovení zachycující všechny změny během realizace díla.


Vývoj
Nabízíme individuální řešení ICT a informačních systémů, především však systémů v oblasti TZB pro realizaci inteligentních budov.  Podle zadání klienta dokážeme realizovat vývoj technického řešení a aplikačního software na míru pro každý objekt, skupinu pracovíšť nebo pracoviště.
U systémů TZB jde především o profese měření, regulace a integrace jiných systémů, jako například
systémů požární signalizace, zabezpečovacích systémů, atd. do našeho systému IBC.

 

Viac...Realizace projektů-integrace, virtualizace

Při realizaci projektů informačních technologií, informačních systémů a systémů TZB může naše společnost vystupovat buď jako projektant a zúčastnit se dodávek pouze jako autorský dozor, nebo může vystupovat jako systémový integrátor, či jako realizátor vybraných profesí (elektroinstalace, revize, měření a regulace atd.). Rozsah dodávky závisí od rozhodnutí investora.


Autorský dozor
Pokud je naše společnost autorem projektové dokumentace, potom na základě smluvního vztahu s investorem můžeme poskytovat autorský dozor při realizaci projektu.
V přeneseném významu slova poskytujeme "autorský" dozor v případě dodávek, kdy vystupujeme jako systémový integrátor, přičemž jednotlivé subsystémy mohou dodávat jiní dodavatelé.

Systémová integrace
Jako systémový integrátor může naše společnost vystupovat v případě dodávek informačních systémů MYRIADA nebo v případě komplexní dodávky IBC systému při realizaci inteligentních budov.

Obvyklý rozsah dodávky informačného systému MYRIADA:
- projekt systému
- počítačová síť (systém strukturované kabeláže, počítače, periférie)
- operační systémy počítačů a sítí, podpůrné softwareové vybavení
- aplikační programové vybavení (analýza informačních toků, datová struktura, ERP systém).

Obvyklý rozsah IBC systému:
- projekt systému
- systém strukturované kabeláže
- systém pro přenos hlasu (VoIP)
- protipožární systém (EPS)
- zabezpečovací systém (EZS, plášťová ochrana)
- dohledový systém (CCTV, kamerový systém)
- přístupový a docházkový systém
- systémy MaR tepelných zdrojů (solární zdroje, kotelny - plynová a tuhá paliva, atd.)
- systémy MaR tepelných spotřebičů (TUV, ústrední topení, VZT, bazény, vířivky)
- systémy MaR elektrických spotrebičů (osvětlení, vytápění, klimatizace, atd.)
- systémy MaR pro chlazení a větrání
- systémy MaR pro měření různých fyzikálních a chemických veličin
- meřící protokoly
- revizní zprávy
- projekty skutečného zhotovení

Další služby:

Elektroinstalace
Revize elektrických zařízení

Měření datových sítí
Sváření optických vláken
Virtualizácia

Viac...

Servisní služby

Našim klientům poskytujeme různé druhy servisních služeb, jako jsou záruční a pozáruční servis, servis formou SLA smluv, Hotline servisní podporu a pravidelnou péči formou profylaktických kontrol. Uvedené formy servisních služeb poskytujeme především na všechna námi dodávaná zařízení a systémy, podle kapacitních možností jsme však schopni tyto služby poskytovat i na jiná zařízení a systémy.


Záruční a pozáruční servis
Záruční a pozáruční servis poskytujeme  pro oblasti software, hardware, datové a komunikační sítě, systémy TZB.
V oblasti počítačových sítí je to monitoring a správa sítí, upgrade softwaru na nejnovější verze. Na fyzické vrstvě sítí (metalika, optika, wireless) jsou to měření přenosových charakteristik a parametrů datových sítí – tato měření vyhotovujeme certifikovanými měřícími přístroji. Našim výstupem jsou měřící protokoly, které dávají pravdivý a úplný obraz o kvalitě dané datové sítě. Řešení, která Vám můžeme poskytnout jsou na vysoké technologické úrovni.
Pro oblast TZB (technického zařízení budov) je to kromě jiného dálkové nastavení parametrů a optimalizace technologií. Pro oblast informačních systémů je to dodávka upgrade souvisejících se změnami legislativy ale i péče o integritu dat.

SLA-Servis Level Agreement
Zákazníci mají možnost navázat s námi dlouhodobý vztah prostředníctvím smlouvy o dohodnuté úrovni poskytování služby (SLA). Jedná se o opakované poskytování servisních služeb v dohodnuté kvalitě a rozsahu. Služby SLA jsou často vnímány jako doplňková služba s přidanou hodnotou, která se váže k standardně poskytovaným službám.

Hotline
V případě potřeby rychlého řešení problému zákazníka, který nevyžaduje osobní zásah servisního pracovníka mají naši zákazníci možnost získat radu pomocí služby Hotline. Tato služba je k dispozici formou telefonické hotline linky nebo emailového kontaktu. V obou případech předpokladem využívání takovéto služby je buď podepsaná smluva o systémové podpoře, nebo rámcová smluva o dlouhodobé spolupráci (uvedení čísla smlouvy ze strany zákazníka při komunikaci urychlí řešení problému). Poradenství na uvedených kontaktech poskytují pracovníci oddělení servisu, oddělení technické podpory, oddělení podpory prodeje, oddělení odbytu a oddělení daní a účetnictví.

Profylaktické kontroly
Profylaktické kontroly jsou servisní služby, poskytované naší společností na smluvním základě (podobně jako SLA služby). Obyčejně nejsou vázány na žádné jiné dodávky nebo služby. Stejně jako u ostatních servisních služeb, tyto kontroly poskytujeme pro všechny druhy dodávaného software, hardware a systémů včetně systémů TZB.

Viac...

Poradenství a konzultace

Společnost na základě systémových nebo jiných dodavatelských smluv poskytuje svým klientům pro systémy, které jim dodala, poradenství a konzultace. Kromě již zmíněného poradenství formou Hotline  jde především o poradenství a konzultace k předpisům z oblasti elektroinstalací NN a k problematice měření a regulace. Při dodávkách informačních systémů jde o problematiku daňové a účetní legislativy pro daňové subjekty.

Viac...


Outsourcing

V případě, že klientovi analýza nákladů nebo nedostatek investičních zdrojů prokáží výhodnost nákupu služeb a zdrojů (v našem případě zdrojů v oblasti informačních procesů), je naše společnost připravena řešit tyto požadavky klienta formou outsourcingu. Postupujeme vždy následujícím způsobem:

- provedeme komplexní analýzu s cílem identifikovat kritické procesy
- navrhneme řešení šité na míru
- zrealizujeme transformaci informačního procesu
- systém se provozuje ve zkušebním režimu (testování)
- po úspěšných testech systém přejde do standardního procesu

 

Viac...