MaR spotřeby energií Vytlačiť

Ekonomika provozu a šetření energií je stále důležitějším prvkem při provozu budov. Do měření spotřeby energií zahrnujeme měření základních médií jako je voda, elektrická energie, plyn a teplo. Jednotlivá měření mají své odlišné specifika, měřené ukazatele však víme vyvést do jednotného ovládacího panelu, výsledky zpracovat do přehledné grafické formy, posílat údaje jako formu přílohy fakturace např. nájemníků atd.. V případě, že měření a spotřeba energií má sloužit jako podklad pro fakturaci, je třeba použít cejchované měřiče energií.

Měření elektrické energie

Nejdůležitější veličinou je měření energetického maxima Emax, která se měří zpravidla v 15 minutových intervalech a cílem řešení je dodržet nasmlouvané odběry energií v daném časovém intervalu. Součástí řešení je logické schéma se zadáním priorit, které skupiny spotřebičů je třeba regulovat, případně odpojovat tak, aby byly dodrženy smluvní podmínky s distributorem elektrické energie. Kromě měření Emax realizujeme standardní odpočty energií - při hodnotách nad 63 A s tzv.. přídavnými proudovými transformátory, při hodnotách do 63 A se standardními digitálními elektroměry jednofázovými i vícefázových.

Měření spotřeby tepla
Mezi několika alternativami pro měření spotřeby tepla preferujeme měření bezkontaktními (ultrazvukovými) přechodovými měřiči na protokolu Mbus, kde centrální snímač měří průtok média (obvykle voda) a spočítáním rozdílu teplot na přívodním a vratném potrubí a přenásobením objemu média nám vzniká údaj o množství dodaného, ​​resp. odebraného tepla.

Měření spotřeby vody
Technicky nejjednodušší řešení, zpravidla pulsní měřiče poskytují informace o odběru s přesností na 10 litrů. Klient se zpravidla rozhoduje mezi měřením spotřeby užitkové (studené) nebo i teplé vody, přičemž v případě teplé užitkové vody v kombinaci se snímáním teploty vody je možné vyhodnotit i množství dodané energie.

Měření spotřeby plynu
V souvislosti s platnou vyhláškou snímáme informace z plynoměru (nevýbušné provedení) a tyto zpracujeme dále do vizuální a tabulkové podoby.

Výhody řešení IBC

Výhodou našeho řešení je měření v tzv. reálném čase bez ohledu na vzdálenost měřené hodnoty. Umíme periodicky snímat i v menších než sekundových intervalech, k časovému posunu je třeba připočítat několik milisekund (přenos dat po lokální LAN) až 600 milisekund v případě přenosu dat přes družici s ohledem na značnou geografickou vzdálenost. Frekvenci snímání údajů je možné nastavit a doporučujeme zvážit po konzultaci se zadavatelem. Jsou případy, kdy postačuje např. jednorázové denní měření (denní odpočet spotřeby vody - např.. o půlnoci za předcházející den), naopak v případě Emax je nutná menší časový vzorek tak, aby se mohlo předejít případným sankcím za překročení odběrného limitu.