CPR: směrnice o stavebních výrobcích >> Tisk

 

CPR - Construction Product Regulation - Směrnice o stavebních výrobcích - je evropská legislativa týkající se všech stavebních výrobků. Od 1. června 2016 spadají pod CPR i veškeré kabely telekomunikační a silové kabely v přechodném období jednoho roku.

To znamená, že od 1. července 2017 musí být všechny kabely (metalické i optické) dodávané do členských států Evropské unie v souladu s tímto nařízením a nést označení CE.

Pro výrobce kabelů platí, že jejich výrobky musí splňovat novou normu EN50575 - Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň.


CPR definuje požadavky na požární odolnost stavebních výrobků, které se týkají kabelů, jež jsou umístěny v budovách. Ve zkratce toto nařízení říká, jak je kabel ovlivněn při hoření.

CPR se týká pouze kabelů určených k trvalé/pevné instalaci. Kabely, které jsou instalovány volně (patch cordy a související) nejsou do tohoto nařízení zahrnuty.

 

Je rozdělena do sedmi tříd: A, B1, B2, C, D, E, F, kde A je v omezeních zpomalujících hoření nejpřísnější a F je nejméně přísné. Každý členský stát Evropské unie se rozhodne je přejmout do svých konkrétních stavebních norem a předpisů. U eurotříd F není stanovena odolnost. Eurotřída E musí splňovat požadavky na šíření ohně dle EN 60332-1-2. Omezení pro eurotřídy B1, B2, C a D musí splňovat požadavky uvedené v EN 50399, přičemž se s těmito nakládá jakožto s kabely pro nízké nebezpečí požáru.